266 Lý Thường Kiệt,Phường 14, Quận 10,TP.HCM

  Lịch Bác sĩ tham gia Khám bệnh tại Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Trưng Vương từ ngày 19/09/2022 đến ngày 25/09/2022

  18/09/2022, 7:00

  LỊCH BÁC SĨ THAM GIA KHÁM BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH - BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG

  Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 9 năm 2022

  TÊN PHÒNG KHÁM

   

  Thứ hai

  Thứ ba

  Thứ tư

  Thứ 5

  Thứ 6

  Ngày 19.9

  Ngày 20.9

  Ngày 21.9

  Ngày 22.9

  Ngày 23.9

  Bỏng - Thẩm mỹ 
  (Phòng 16)-
  (Phòng 04)

  BS khám chính (sáng)

  BS Phạm Minh Quí

  BS Phạm Minh Quí

  BS Phạm Minh Quí

  BS Phạm Minh Quí

  BS Phạm Minh Quí

  BS khám chính (chiều)

  BS Phạm Minh Quí

  BS Phạm Minh Quí

  BS Phạm Minh Quí

  BS Phạm Minh Quí

  BS Phạm Minh Quí

  CTCH (Phòng 4)

  BS khám chính (sáng)

  BS CKII Nguyễn Bảo Quốc

  BS CKI Nguyễn Văn Thắng 
  Bs Đoàn Nguyên Bình

  BS CKII Nguyễn Văn Phước
  BS CKI Đinh Đắc Phú

  Bs CKI Nguyễn Quốc Hùng
  BS Phan Thanh Trọng

  BS CKII Nguyễn Tấn Khai
  Bs Huỳnh Minh Tâm

  BS khám chính (chiều)

  BS CKI Đinh Đắc Phú

  BS CKI Nguyễn Văn Thắng

  BS CKI Đinh Đắc Phú

  Bs CKI Nguyễn Quốc Hùng

  BS CKII Nguyễn Tấn Khai

  CTCH (Phòng 16)

  BS khám chính (sáng)

  BS CKII Nguyễn Bảo Quốc

  BS CKI Nguyễn Văn Thắng 
  Bs Đoàn Nguyên Bình

  BS CKII Nguyễn Văn Phước
  BS CKI Đinh Đắc Phú

  Bs CKI Nguyễn Quốc Hùng
  BS Phan Thanh Trọng

  BS CKII Nguyễn Tấn Khai
  Bs Huỳnh Minh Tâm

  BS khám chính (chiều)

  BS CKI Đinh Đắc Phú

  BS CKI Nguyễn Văn Thắng

  BS CKI Đinh Đắc Phú

  Bs CKI Nguyễn Quốc Hùng

  BS CKII Nguyễn Tấn Khai

  Mắt (Phòng 8)

  BS khám chính (sáng)

  BS Lê Hồng Hà

  BS CKII Trần Thị Bích Sơn

  BS Dương Trân Cát Tường

  BS Cao Ngọc Diệm

  BS CKII Phan Thị Hoàng Trang

  BS khám chính (chiều)

  BS Cao Ngọc Diệm

  BS CKII Phan Thị Hoàng Trang

  BS Lê Hồng Hà

  BS CKII Dương Trân Cát Tường

  BS CKII Trần Thị Bích Sơn

  Ngoại LN-MM -TK (Phòng 17) -

  BS khám chính (sáng)

  Bs Nguyễn Trần Thanh Tâm

  Ths.Bs Lương Thái Thiện Tâm

  Bs.CKI. Ngô Tấn Minh Mẫn

  Bs Kim Thành Tài

  Bs.CKI. Nguyễn Thành Nhơn

  BS khám chính (chiều)

  Bs Nguyễn Trần Thanh Tâm

  Ths.Bs Lương Thái Thiện Tâm

  Bs.CKI. Ngô Tấn Minh Mẫn

  Bs Kim Thành Tài

  Bs.CKI. Nguyễn Thành Nhơn

  Ngoại LN-MM- TK (Phòng PKYC SỐ 5) -

  BS khám chính (sáng)

  Bs.CKI. Nguyễn Tài Tuấn

  Bs.CKI. Lê Khánh Hoàng

  Bs.CKII Nguyễn Hiền Nhân

  Bs.CKII. Phạm Ngọc Anh

  Bs.CKI. Lê Khánh Hoàng

  BS khám chính (chiều)

  Bs.CKI. Nguyễn Tài Tuấn

  Bs.CKI. Lê Khánh Hoàng

  Bs.CKII Nguyễn Hiền Nhân

  Bs.CKII. Phạm Ngọc Anh

  Bs.CKI. Lê Khánh Hoàng

  Ngoại Thận-Tiết niệu (Phòng 17B) -
   (Phòng 05N)

  BS khám chính (sáng)

  Bs.Lưu   Hoàng Việt

  Bs.Nguyễn Hữu Duy

  Bs.Hoàng Như Lộc

  Bs.Lưu Hoàng Việt

  Bs.Nguyễn Hữu Duy

  BS khám chính (chiều)

  Bs.Lưu   Hoàng Việt

  Bs.Nguyễn Hữu Duy

  Bs.Hoàng Như Lộc

  Bs.Lưu Hoàng Việt

  Bs.Hoàng Như Lộc

  Ngoại tổng hợp
   (Phòng 18)

  BS khám chính (sáng)

  ThS.BS Nguyễn Tuấn Ngọc

  ThS.BS Võ Đại Dũng

  BS. Võ Duy Hải

  BS. Huỳnh Đỗ Uy Nhân

  BS. Trịnh Du Dương

  BS khám chính (chiều)

  ThS.BS Nguyễn Tuấn Ngọc

  ThS.BS Võ Đại Dũng

  BS. Võ Duy Hải

  BS. Huỳnh Đỗ Uy Nhân

  BS. Trịnh Du Dương

  Ngoại tổng hợp
   (Phòng 04)

  BS khám chính (sáng)

  Th.BS Trần Vũ Hiếu

  BS.CKII Đoàn Văn Trân

  ThS.BS Nguyễn Thanh Sáng

  BS.CKII Võ Đức Tâm

  BS.CKII Võ Ngọc Phương

  BS khám chính (chiều)

  Th.BS Trần Vũ Hiếu

  BS.CKII Đoàn Văn Trân

  ThS.BS Nguyễn Thanh Sáng

  BS.CKII Võ Đức Tâm

  BS.CKII Võ Ngọc Phương

  Tai mũi họng
   (Phòng 9)

  BS khám chính (sáng)

  Ths.Bs Dương Minh Hoàng

  Ths.Bs Dương Minh Hoàng

  BSCKII Nguyễn Khánh Nho

  BSCKI Nguyễn Văn Hùng

  Ths.Bs Ngô Long Khoa

  BS khám chính (chiều)

  BSCKII. Nguyễn Văn Hùng

  Ths.Bs Dương Minh Hoàng

  BSCKII Nguyễn Khánh Nho

  BSCKI Nguyễn Văn Hùng

  Ths.Bs Ngô Long Khoa

  Nội Tiêu hóa
  (Phòng 24)

  BS khám chính (sáng)

  BS Huỳnh Thị Nhị Hoa

  BS Văn Nhật Minh

  BSCKI Phạm Thị Hoàng Liên

  BSCKI Nguyễn Tâm Niệm

  BS CKI Nguyễn Văn Trung

  BS khám chính (chiều)

  BS Huỳnh Thị Nhị Hoa

  BS Văn Nhật Minh

  BSCKI Phạm Thị Hoàng Liên

  BSCKI Nguyễn Tâm Niệm

  BS CKI Nguyễn Văn Trung

  PKYC Nội Tiêu hóa (Phòng 6)

  BS khám chính (sáng)

  BS CKI Nguyễn Văn Trung

  BS Văn Nhật Minh

  BS Huỳnh Thị Nhị Hoa

  BS Nguyễn Tâm Niệm

  BSCKI Phạm Thị Hoàng Liên

  BS khám chính (chiều)

  BS CKI Nguyễn Văn Trung

  BS Văn Nhật Minh

  BS Huỳnh Thị Nhị Hoa

  BS Nguyễn Tâm Niệm

  BSCKI Phạm Thị Hoàng Liên

  Thần kinh
   (Phòng 25)

  BS khám chính (sáng)

  BS.CKI.Nguyễn Khuy Thiên

  BS.CKI.Nguyễn Khuy Thiên

  BS.CKI.Nguyễn Khuy Thiên

  BS.CKI.Nguyễn Khuy Thiên

  BS.CKI.Nguyễn Khuy Thiên

  BS khám chính (chiều)

  BS.Ngô Bảo Tâm

  BS.CKI.Vương Quang Minh

  BS..Nguyễn Đình Quang

  BS.CKI.Huỳnh Thị Kiều Hạnh

  BS.CKI.Nguyễn Bảo Phú

  PKYC Khoa Thần Kinh  
   (Phòng 6)

  BS khám chính (sáng)

  BS.CKI.Vương Quang Minh

  BS..Nguyễn Đình Quang

  BS.CKI.Nguyễn Bảo Phú

  BS.Ngô Bảo Tâm

  BS.CKI.Huỳnh Thị Kiều Hạnh

  BS khám chính (chiều)

  BS.CKI.Vương Quang Minh

  BS..Nguyễn Đình Quang

  BS.CKI.Nguyễn Bảo Phú

  BS.Ngô Bảo Tâm

  BS.CKI.Huỳnh Thị Kiều Hạnh

  DV Phòng 2.4

  BS khám chính (sáng)

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS khám chính (chiều)

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS CKI Đinh Duy Cường

  BS CKI Đinh Duy Cường

  Tim mạch 
  (Phòng 20)

  BS khám chính (sáng)

  BS Nguyễn Thị Hồng Trang

  BS Nguyễn Thị Hồng Trang

  BS Nguyễn Thị Hồng Trang

  BS Nguyễn Thị Hồng Trang

  BS Nguyễn Thị Hồng Trang

  BS khám chính (chiều)

  BS Nguyễn Thị Hồng Trang

  BS Nguyễn Thị Hồng Trang

  BS Nguyễn Thị Hồng Trang

  BS Nguyễn Thị Hồng Trang

  BS Nguyễn Thị Hồng Trang

  Tim mạch 
  (Phòng 21)

  BS khám chính (sáng)

  BS Trương Hoài Nguyên Thảo

  BS Trương Hoài Nguyên Thảo

  BS Trương Hoài Nguyên Thảo

  BS Trương Hoài Nguyên Thảo

  BS Trương Hoài Nguyên Thảo

  BS khám chính (chiều)

  BS Trương Hoài Nguyên Thảo

  BS Trương Hoài Nguyên Thảo

  BS Trương Hoài Nguyên Thảo

  BS Trương Hoài Nguyên Thảo

  BS Trương Hoài Nguyên Thảo

  PKYC 
  Tim mạch  
  (DV Phòng 2.6)

  BS khám chính (sáng)

  BSCKII. TRẦN THANH TUẤN

  BSCKI. TRẦN HỮU TUÂN

  BS.CKII. NGUYỄN THIÊN HÀO

  BSCKI. LÊ HỒNG PHÚC

  BSCKI. TRỊNH THỊ THANH NGÂN

  BS khám chính (chiều)

       

  KHOA
  Thận-TNT
   (Phòng 24B)

  BS khám chính (sáng)

  BSCK1 Phạm Duy Tiến

  BS Từ Nguyên Vũ

  BSCK1 Phạm Thị Như Ngọc

  BSCK1 Võ Ngọc Tình

  BSCK1 Phạm Duy Tiến

  BS khám chính (chiều)

  BSCK1 Phạm Duy Tiến

  BS Từ Nguyên Vũ

  BSCK1 Phạm Thị Như Ngọc

  BSCK1 Võ Ngọc Tình

  BSCK1 Phạm Duy Tiến

  NỘI TIẾT 
  ( Phòng 23)

  BS khám chính (sáng)

  BS Vũ Nguyễn Hiền Khanh*

  BS Cao Thị Minh

  BS CKI Nguyễn Thanh Hải

  BS Nguyễn Thị Thu Vân

  BSCKI Nguyễn Ngọc Thuận

  BS khám chính (chiều)

  BS Vũ Nguyễn Hiền Khanh

  BS Nguyễn Lê Trúc Giang

  BS Vũ Nguyễn Hiền Khanh

  BS Nguyễn Lê Trúc Giang

  BS CKI Nguyễn Thị Thu Vân

  PKYC NỘI TIẾT 
  ( Phòng 2.2)

  BS khám chính (sáng)

  BS CKI Nguyễn Thanh Hải

  BS CKI Nguyễn Thị Thu Vân

  BS CKI Nguyễn Thị Thu Vân

  BS Vũ Nguyễn Hiền Khanh

  BS Cao Thị Minh

  BS khám chính (chiều)

  BS CKI Nguyễn Thanh Hải

  BS CKI Nguyễn Thị Thu Vân

  BS CKI Nguyễn Thị Thu Vân

  BS Vũ Nguyễn Hiền Khanh

  BS Cao Thị Minh

  Khám dự trù >65 bệnh

  BS Nguyễn Lê Trúc Giang

  BS Vũ Nguyễn Hiền Khanh

  BS Cao Thị Minh

  BS Cao Thị Minh

  BS Vũ Nguyễn Hiền Khanh

  Nội tổng quát 
  (Phòng 19) -  
  Khoa khám bệnh

  BS khám chính (sáng)

  BSCK1 Võ Thị Vân

  BSCK1 Phạm Thị Lan Thanh

  BSCK1 Võ Thị Vân

  BSCK1 Phạm Thị Lan Thanh

  BSCK1 Võ Thị Vân

  BS khám chính (chiều)

  BSCK1 Phạm Thị Lan Thanh

  BSCK1 Võ Thị Vân

  BSCK1 Phạm Thị Lan Thanh

  BSCK1 Võ Thị Vân

  BSCK1 Phạm Thị Lan Thanh

  Khoa HÔ HẤP 
  (phòng 26)

  BS khám chính (sáng)

  BS.Nguyễn Châu Giang

  BS.Nguyễn Châu Giang

  BS.Nguyễn Châu Giang

  BS.Nguyễn Châu Giang

  BS.Nguyễn Châu Giang

  BS khám chính (chiều)

  BS.Nguyễn Châu Giang

  BS.CKI. Lê Như Thụy Khanh

  BS.Nguyễn Châu Giang

  BS.CKI. Lê Như Thụy Khanh

  BS.Nguyễn Châu Giang

  PKYC Khoa HÔ HẤP 
  (Phòng 30)

  BS khám chính (sáng)

  BS.Nguyễn Châu Giang

  BS.Nguyễn Châu Giang

  BS.Nguyễn Châu Giang

  BS.Nguyễn Châu Giang

  BS.Nguyễn Châu Giang

  BS khám chính (chiều)

  BS.Nguyễn Châu Giang

  BS.CKI. Lê Như Thụy Khanh

  BS.Nguyễn Châu Giang

  BS.CKI. Lê Như Thụy Khanh

  BS.Nguyễn Châu Giang

  Nhiễm
   (Phòng 27)

  BS khám chính (sáng)

  Bs Dương Hoàng Khanh

  Ths.Bs   Bùi Thái Sơn

  BS.CKII.Bùi Trọng Hợp

  Bs Ck I. Đinh Thị Kiều Lam

  Bs.Trương Trung Nguyên

  BS khám chính (chiều)

  Bs Dương Hoàng Khanh

  Ths.Bs   Bùi Thái Sơn

  BS.CKII.Bùi Trọng Hợp

  Bs Ck I. Đinh Thị Kiều Lam

  Bs.Trương Trung Nguyên

  PKYC Chọn BS Nhiễm 
  (Phòng 31)

  BS khám chính (sáng)

  Bs Dương Hoàng Khanh

  Ths.Bs   Bùi Thái Sơn

  BS.CKII.Bùi Trọng Hợp

  Bs Ck I. Đinh Thị Kiều Lam

  Bs.Trương Trung Nguyên

  BS khám chính (chiều)

  Bs Dương Hoàng Khanh

  Ths.Bs   Bùi Thái Sơn

  BS.CKII.Bùi Trọng Hợp

  Bs Ck I. Đinh Thị Kiều Lam

  Bs.Trương Trung Nguyên

  Khoa ĐTTYC 
  Khám Tim mạch 
  (Phòng 28)

  BS khám chính (sáng)

  THS BS Bùi Thanh Hiền

  BS.Cao Thị Bích Ngân.

  BS Võ Đình Luyện

  THS BS Võ Ngọc Huy

  BS CKI Nguyễn Thị Bạch Tuyết

  BS khám chính (chiều)

  BS.Cao Thị Bích Ngân.

  BS CKI Nguyễn Thị Bạch Tuyết

  THS BS Võ Ngọc Huy

  BS Võ Đình Luyện

  THS BS Bùi Thanh Hiền

  Khoa ĐTTYC - PKYC (DV Phòng 2.3)

  BS khám chính (sáng)

  BS CKI Nguyễn Thị Bạch Tuyết

  THS BS Bùi Thanh Hiền

  THS BS Võ Ngọc Huy

  BS.Cao Thị Bích Ngân.

  BS Võ Đình Luyện

  BS khám chính (chiều)

  THS BS Bùi Thanh Hiền

  BS Nguyễn Vũ Mai Tâm

  BS Võ Đình Luyện

  BS CKI Nguyễn Thị Bạch Tuyết

  BS Võ Đình Luyện

  Phụ Sản
  (Phòng 13-14)

  BS khám chính (sáng)

  Bs Lư Kim Yến

  Bs Lư Kim Yến

  Bs Lư Kim Yến

  Bs Lư Kim Yến

  Bs Lư Kim Yến

  BS khám chính (chiều)

  Bs Lư Kim Yến

  Bs Lư Kim Yến

  Bs Lư Kim Yến

  Bs Lư Kim Yến

  Bs Lư Kim Yến

      File lịch bác sĩ tham gia khám bệnh tại Khoa Khám bệnh từ ngày 19/09/2022 đến ngày 25/09/2022

  https://upload-cms.medpro.com.vn/trungvuong/userfiles/files/L%E1%BB%8Bch%20kh%C3%A1m%20b%C3%A1c%20s%C4%A9/L%E1%BB%8Bch%20b%C3%A1c%20s%C4%A9%20tham%20gia%20kh%C3%A1m%20b%E1%BB%87nh%20t%E1%BA%A1i%20khoa%20kh%C3%A1m%20b%E1%BB%87nh%20-%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20Tr%C6%B0ng%20V%C6%B0%C6%A1ng%20t%E1%BB%AB%20ng%C3%A0y%2019%20%C4%91%E1%BA%BFn%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%209%20n%C4%83m%202022.pdf

  Bệnh viện xin thông báo đến quý bệnh nhân và thân nhân người bệnh được biết, trong quá trình khám chữa bệnh kính mong quý bệnh nhân và thân nhân người bệnh phối hợp với nhân viên y tế bệnh viện trong việc thực hiện quy định 2K của Bộ Y tế để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình, nhân viên y tế, bệnh viện và cộng đồng.

  Để thuận tiện và tránh tập trung đông người trong việc đăng ký khám quý bệnh nhân có thể đặt số qua tổng đài: 1900757555 hoặc đặt khám online qua ứng dụng “BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG” (CH Play/App Store)

  Link truy cập đặt khám online trên ứng dụng Bệnh viện Trưng Vương: https://trungvuonghcm.medpro.vn/s/tvweb

  Trân trọng!

  Chia sẻ