266 Lý Thường Kiệt,Phường 14, Quận 10,TP.HCM

  Kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  26/11/2020, 3:08

  Trong những năm qua, nếu như các cơ sở y tế thuộc khối khám, chữa bệnh đã quen thuộc với đánh giá chất lượng dựa vào các bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện và phòng khám, các bảng kiểm về tuân thủ các quy định trong công tác chuyên môn, thì nay, các cơ sở y tế thuộc khối dự phòng, đặc biệt là CDC các tỉnh, thành, đã có “Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” do Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 4838/QĐ-BYT ngày 23 tháng 11 năm 2020, căn cứ vào bảng kiểm này để kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

  Theo đó, Quyết định số 4838/QĐ-BYT chỉ rõ mục tiêu “Đánh giá công tác chỉ đạo điều hành”, “Đánh giá chất lượng, hiệu quả và năng lực thực hiện chuyên môn hàng năm” và là cơ sở để cơ quan quản lý đánh giá thi đua, lựa chọn đơn vị đủ điều kiện và tiêu chuẩn đề nghị xét khen thưởng hàng năm.

   

  Bảng kiểm bao gồm 02 phần, phần A dùng để kiểm tra công tác chỉ đạo điều hành chung (điểm cố định là 30 điểm), phần B dùng để kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (điểm do Sở Y tế quyết định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và được tính theo phần ghi chú tại mỗi bảng điểm). Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra nội dung bảng kiểm và chỉ kiểm tra các nhiệm vụ do Sở Y tế đã giao, hoàn thành trước ngày 15/12 hàng năm, báo cáo Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế trước ngày 30/12 hàng năm.

  Nội dung mỗi phần bao gồm toàn bộ các quy định có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của CDC được cụ thể hoá thành các tiêu chí và mức điểm cụ thể, về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, phòng chống HIV/AIDS, kiểm soát bệnh không lây nhiễm, dinh dưỡng, sức khoẻ - môi trường – y tế trường học – bệnh nghề nghiệp, kiểm dịch y tế, phòng khám đa khoa – chuyên khoa. Bên cạnh đó, bảng kiểm cũng ban hành đính kèm 02 phụ lục về năng lực xét nghiệm của CDC, trong đó có danh mục xét nghiệm bắt buộc thực hiện và danh mục xét nghiệm tự chọn và 02 phụ lục bảng kiểm chi tiết về hoạt động phòng, chống HIV/AIDS và hoạt động chăm sóc sức khoẻ sinh sản.


  Cách thức phân loại:

   

  Tiêu chuẩn đề nghị xét khen thưởng (cờ thi đua)

   

   

  Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện việc đánh giá CDC tỉnh, thành theo nội dung bảng kiểm do Bộ Y tế ban hành, Sở Y tế giao HCDC khẩn trương nghiên cứu, triển khai tự đánh giá và là cơ sở để Sở Y tế tổ chức đánh giá tại đơn vị trong năm 2020.

   

  Căn cứ vào Quyết định này, Ban Giám đốc Sở Y tế giao Phòng Nghiệp vụ Y là đầu mối, phối hợp với các phòng ban có liên quan tham mưu Ban Giám đốc Sở Y tế về cách thức kiểm tra, thành lập Đoàn, bảo đảm hoàn thành công tác kiểm tra theo quy định.

   

  Toàn văn Quyết định 4838/QĐ-BYT (đính kèm)

  Nguồn: SỞ Y TẾ TP.HCM

  Chia sẻ